Fundacja Dobro Czynić

Poznaj fundację

Fundacja powstała 17.09.2007 roku. Siedzibą Fundacji jest Kopacz (gmina Złotoryja) w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim. Fundacja działa na terenie powiatu złotoryjskiego. Została powołana aby wspierać i pomagać na co dzień społeczności lokalnej. Celem Fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności:

  •  świadczenie pomocy i finansowanie nauki dzieci z rodzin ubogich na każdym etapie kształcenia od szkoły podstawowej po studia;
  •  świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom ubogim i osobom samotnym w potrzebie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest z dobrowolnych wpłat na rzecz Fundacji dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wpłat 1% odliczonego od podatku dochodowego osób fizycznych. Swoje cele statutowe na rzecz ludności powiatu złotoryjskiego Fundacja realizuje poprzez:

  • rozeznanie różnorakich form ubóstwa i potrzeb różnych grup społecznych oraz podejmowanie inicjatyw służących ich ograniczeniu;
  • występowanie wobec władz samorządowych, społecznych i innych instytucji w interesie osób potrzebujących;
  • udzielanie zapomóg rzeczowych.

Fundacja „Dobro Czynić” posiada status organizacji pożytku publicznego. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Do wyżej wymienionego ministerstwa Fundacja składa roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności statutowej. Sprawozdania finansowe Fundacja składa także do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca działalności.

Kontakt z fundacją

  • Adres: Kopacz 27, 59-500 Złotoryja
  • KRS: 0000288772
  • E-mail: dobroczynic@interia.eu